Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προτάσεις στη Βουλή για την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Επιστολή με τις προτάσεις της κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών», που είναι στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Για το αναπηρικό κίνημα παγκοσμίως η προσβασιμότητα αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα στο οποίο η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ αφιερώνει ειδικό άρθρο (άρθρο 9-Προσβασιμότητα), αλλά και προϋπόθεση-κλειδί για τη διασφάλιση ισότιμης απόλαυσης όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα με αναπηρία.

Εδώ ολόκληρη η επιστολή με τις προτάσεις, παρακάτω συνοπτική παρουσίαση της επιστολής:

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα IV «Πρόσθετες απαιτήσεις προσβασιμότητας για ειδικές υπηρεσίες»

Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με αναπηρία επιτυγχάνεται με λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με υποστηρικτικές τεχνολογίες (…).

 Το Άρθρο 5 «Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)» να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους πλάγιους χαρακτήρες):

«1. Όλα τα προϊόντα τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμημάτων I και ΙΙ του Παραρτήματος I, εξαιρουμένων των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, ως προς το Τμήμα ΙΙ του ως άνω Παρατήματος.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, όλες οι υπηρεσίες τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμημάτων ΙΙΙ και IV του Παραρτήματος I. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προτείνεται η διαγραφή του εξής: «εξαιρουμένων των αστικών και προαστιακών υπηρεσιών μεταφορών και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών, ως προς το Τμήμα III του ως άνω Παραρτήματος»).

3. Το δομημένο περιβάλλον (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προτείνεται η διαγραφή του εξής: «που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα,») συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, επιπρόσθετα δε της παραπάνω συμμόρφωσης η προσβασιμότητα των επιχειρήσεων που παρέχουν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτονται από τον παρόντα, πιστοποιείται με το Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας ή άλλο παρόμοιο, βάσει του εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία -Απαιτήσεις και συστάσεις».

4. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, απαλλάσσονται από την τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας της παρ. 2 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προτείνεται η διαγραφή του εξής: «καθώς και από οποιανδήποτε υποχρέωση σχετικά με την τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων») υποχρεούνται όμως να συμμορφώνονται με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (ΦΕΚ Β΄2998/20.07.2020), Κεφάλαιο Α’, άρθρο 4, Πίνακας 1, περίπτωση 1 και την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

5. [...]

6. Όλα τα τμήματα εξυπηρέτησης - υποστήριξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αποδέχονται την υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAY SERVICE) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών ως τρόπο επικοινωνίας, δίχως να υπάρχει κώλυμα λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον ο ίδιος ο κωφός-βαρήκοος χρήστης/καταναλωτής έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

Σε σημεία εξυπηρέτησης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων τοποθετούνται tablets με εγκατεστημένη την εφαρμογή IRIS (https://www.myiris.gr/) της υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAY SERVICE) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών»(…)”

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.