Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Θέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο εφαρμογής του Υποέργου 3 «Διαχείριση υλοποίησης και παρακολούθηση Πράξης – Δημοσιότητα - Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5073491» η οποία με την με αρ. πρωτ. 1371/07.04.2021 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κα Νίκη Δανδόλου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας: 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Ελλάδα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), προτίθεται, σύμφωνα με την No 66/21.04.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας (Ε.Γ.) να προσλάβει, με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, Συντονιστή/στρια/Διαχειριστή/ στρια στο πλαίσιο εφαρμογής του Υποέργου 3 (αυτεπιστασία) της Πράξης.

Στον σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Παρακαλούμε για τη δημοσίευση.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Ελλάδα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020».

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.