Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Επικοινωνία Ι. Βαρδακαστάνη με το ECDC για τον αντίκτυπο της πανδημίας στα άτομα με αναπηρία

Η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) Andrea Ammon έστειλε απαντητικό έγγραφο στον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ι. Βαρδακαστάνη, σε απάντηση επιστολής του σχετικά με την Έκθεση του EDF για ανθρώπινα δικαιώματα 2021: Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID19 στα άτομα με αναπηρία.

Η επιστολή του κ. Βαρδακαστάνη:

Αγαπητή Δρ Ammon,

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), οργάνωση - ομπρέλα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη, θα ήθελε να σας ενημερώσει για τη δημοσίευση της Έκθεσης του EDF για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2021: Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID19 στα άτομα με αναπηρία. Αυτή η δημοσίευση αποτελεί μέρος μιας σειράς εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξετάζει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζουν τα δικαιώματα άνω των 100 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2020 ήταν μια χρονιά που έπληξε όσο καμία άλλη ολόκληρη την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία. Μαζί με τα μέλη μας εργαστήκαμε για την υποστήριξη μιας απάντησης στην πανδημία που θα περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία και παρακολουθήσαμε τα μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΕ και τις ευρωπαϊκές χώρες. Η έκθεσή μας έχει πληροφορίες για 32 ευρωπαϊκές χώρες (Κεφάλαιο 6) και έχει εκθέσεις ανά χώρα. Περιέχει επίσης πληροφορίες και ανάλυση της απόκρισης, των ευθυνών και των ελλείψεων της ΕΕ (Κεφάλαιο 5) υπό το φως των υποχρεώσεών τους βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των Συνθηκών της ΕΕ. Ένα πιο λεπτομερές έγγραφο θέσεων περιγράφει την παγκόσμια ανταπόκριση της ΕΕ στο COVID-19 και τον αντίκτυπό της στη ζωή των ατόμων με αναπηρία.

Η έκθεσή μας υπογραμμίζει πώς η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές χώρες απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να συμπεριλάβουν τα άτομα με αναπηρία στην απάντησή τους στην πανδημία, παρά τους παράγοντες που αυξάνουν τους κινδύνους των ατόμων με αναπηρία από μόλυνση με COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών καταστάσεων και των ανεκπλήρωτων αναγκών για υγειονομική περίθαλψη, των εμποδίων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την μεγαλύτερη ηλικία, τα εμπόδια στην εφαρμογή μέτρων υγιεινής και προστασίας και πολλά άλλα μειονεκτήματα και διακρίσεις.

Δεδομένης της έκτασης του αντίκτυπου του COVID-19 στα άτομα με αναπηρία και στα δίκτυα υποστήριξής τους, παροτρύνουμε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των εθνικών χωρών να αναγνωρίσουν, να εξετάσουν και να εφαρμόσουν τις συστάσεις μας, που παρουσιάζονται πλήρως στο τέλος της έκθεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικά υπό το φως της νέας Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, η οποία αναγνωρίζει τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας στα άτομα με αναπηρία και τα αδύνατα σημεία στα εθνικά συστήματα υγείας.

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν:

 • Πολιτική δέσμευση και διερεύνηση: διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων κινδύνου και ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως η κρίση COVID-19, και διερεύνηση του αντίκτυπου της αντίδρασης των κυβερνήσεων στα άτομα με αναπηρία Αυτό μπορεί να διασφαλίσει ότι τα ίδια λάθη δεν θα επαναληφθούν σε μελλοντικές κρίσεις.
 • Διαβουλεύσεις και συμμετοχή: Θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της συστηματικής συμμετοχής όλων των ατόμων με αναπηρία μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους σε όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, και περιλαμβάνουν τις ομάδες με τις πιο μειονεκτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αυτο-εκπροσώπων. Αυτό απαιτεί τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία.
 • Ετοιμότητα και αντίδραση: Επενδύστε σε μια διαδικασία ετοιμότητας που θα περιλαμβάνει αναπηρία για να αποτρέψετε τις καταστροφικές επιπτώσεις των μελλοντικών κρίσεων και να διασφαλίσετε την ολοκληρωμένη αντίδραση σε κρίσεις. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κρίσεων πρέπει να περιλαμβάνει προσβάσιμες ανακοινώσεις δημόσιας υγείας και επικοινωνία έκτακτης ανάγκης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση ειδικών πόρων που διατίθενται για να καταστήσουν τις κύριες υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες, όπως για παράδειγμα προγράμματα εμβολιασμού, απασχόληση, πρόληψη μέτρων βίας, επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης κ.λπ.
 • Αναλυτικά δεδομένα: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αναλυτικά ανά ηλικία, φύλο και αναπηρία. Άτομα με αναπηρία που ζουν σε ιδρύματα και άλλες κλειστές δομές θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται.
 • Επαρκής προϋπολογισμός και επενδύσεις: Πρέπει να διατεθεί επαρκής προϋπολογισμός για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την ένταξή τους στην κοινωνία, την εφαρμογή της Σύμβασης και την ενίσχυση του αναπηρικού κινήματος.
 • Προσβασιμότητα και ένταξη: Διασφάλιση προσβασιμότητας και συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ενημέρωσης, αντιμετώπισης και ανάκαμψης, παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα. Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των επενδύσεων στην προσβασιμότητα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, μεταφορών και άλλων υπηρεσιών και του δομημένου περιβάλλοντος.
 • Υπηρεσίες και υποστήριξη: Βεβαιωθείτε ότι οι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης διαθέσιμες και προσβάσιμες σε όλα τα άτομα με αναπηρία και αναγνωρίζονται ως βασικές υπηρεσίες.
 • Ανεξάρτητη διαβίωση: Τερματίστε την ιδρυματοποίηση επενδύοντας μόνο στην ανεξάρτητη διαβίωση, προωθώντας τη μετάβαση από τα ιδρύματα σε υπηρεσίες υποστήριξης εντός κοινότητας.
 • Προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα: Υποστηρίξτε όλες τις δράσεις με μια προσέγγιση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Σύμβασης. Διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης στη νομοθεσία για όλα τα άτομα με αναπηρία. Προστατέψτε τα άτομα με αναπηρία από τη βία, την κακοποίηση, τον αποκλεισμό, τον εξαναγκασμό και την παραμέληση. Εξασφάλιση συνεχούς, ανεξάρτητης παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η δωρεάν και ενημερωμένη συγκατάθεση είναι εγγυημένη πριν από τον εμβολιασμό
 • Γυναικεία δικαιώματα: Διασφάλιση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία από τη βία και την κακοποίηση και διατήρηση προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματά τους.

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της απέχουν πολύ από το να τελειώσουν και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και του ελέγχου των ασθενειών (καθώς και των στρατηγικών δοκιμών και εμβολιασμού), της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και στο συνολικό έργο του ECDC.

Καλούμε επειγόντως το ECDC:

 • Να ορίσει ένα εστιακό σημείο εντός ECDC για τα άτομα με αναπηρία
 • Να συμβουλεύετε και να εμπλέκει τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους
 • Να διαχωρίζει τα συγκεντρωτικά δεδομένα που συλλέγονται για το COVID-19 και άλλες μολυσματικές ασθένειες και στη βάση της αναπηρίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και για να σας υποστηρίξουμε στην εργασία σας.

Η απάντηση της Dr. Ammon:

Αγαπητέ κ. Βαρδακαστάνη,

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας που επικοινωνήσατε μαζί μου και να τονίσω ότι αναγνωρίζω το σημαντικό έργο που επιτελεί το EDF για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ επίσης που με ενημερώσατε για τη σημαντική δημοσίευση που ανυπομονώ να διαβάσω λεπτομερέστερα. Συμφωνώ με το συμπέρασμά σας ότι ορισμένα άτομα με αναπηρία που είναι επίσης γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων, ΛΟΑΤΚΙ + άτομα και άτομα δίχως στέγη, κρατούμενοι και πρόσφυγες, έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πανδημία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια τεχνική έκθεση που δημοσιεύθηκε από το ECDC τον Ιούλιο του 2020: «Καθοδήγηση σχετικά με την παροχή υποστήριξης για ιατρικά και κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς σε χώρες της ΕΕ / ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».

Όσον αφορά τα εστιακά σημεία, το ECDC διατηρεί μια λίστα εθνικών εστιακών σημείων και επιχειρησιακών σημείων επαφής για μεταδοτικές ασθένειες υπό την εποπτεία μας. Παρόλο που το Κέντρο διαθέτει εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να παρακολουθεί θέματα σχετικά με ευάλωτους πληθυσμούς, το ECDC δεν ορίζει επίσημα σημεία εστίασης για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

Όσον αφορά το αίτημά σας ότι το ECDC πρέπει να συμβουλεύεται και να εμπλέκει αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το ECDC έχει εμπλέξει οργανώσεις ασθενών και ευάλωτων ομάδων σε διαβουλεύσεις στη διαδικασία ανάπτυξης επιστημονικών συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης καθοδήγηση για την υγεία, στο παρελθόν. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αναζητώντας πληροφορίες από σχετικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εκείνους που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, αναλόγως του αντικειμένου. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει σε τακτική βάση, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση, τρία μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Συμβουλευτικό Φόρουμ του ECDC που εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ασθενείς, επαγγελματικούς φορείς ή ακαδημαϊκούς.

Όσον αφορά το αίτημά σας προς το ECDC, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα που συλλέγονται διαχωρίζονται ανά ηλικία, φύλο και αναπηρία, λάβετε υπόψη ότι ο λόγος που αυτά τα δεδομένα δεν συλλέγονται από το ECDC είναι ότι επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμα από τα κράτη μέλη.

Με εκτίμηση, Andrea Ammon.

Συνημμένα αρχεία
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.