Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι προτάσεις του αναπηρικού κινήματος για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Επιστολή με τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών», κατέθεσε η Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ αφορούν στα τερματικά (άρθρο 3), στις πρόσθετες απαιτήσεις προσβασιμότητας για ειδικές υπηρεσίες (Τμήμα IV του Παραρτήματος 1), στις υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7), στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9), στη διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20), στην προσβασιμότητα και στη προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης (άρθρο 24) κλπ.

Η ΕΣΑμεΑ επισυνάπτει επίσης επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών «Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες” (Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας)».

Η ΕΣΑμεΑ σημειώνει ότι η προσβασιμότητα αποτελεί αφενός αυτοτελές δικαίωμα στο οποίο η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αφιερώνει ειδικό άρθρο (άρθρο 9-Προσβασιμότητα), αφετέρου προϋπόθεση-κλειδί για τη διασφάλιση ισότιμης απόλαυσης όλων των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα για τις προτάσεις της λαμβάνει υπόψη:

  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τα άρθρα 61-66 του ν.4488/2017, ο οποίος περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, την εθνική πολεοδομική νομοθεσία για την προσβασιμότητα και ειδικότερα το άρθρο 26 του ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός κανονισμός», το Κεφάλαιο Η΄ του ν.4727/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και το οποίο θεσπίζει τους κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προκειμένου να καταστούν προσβάσιμοι/ες στους χρήστες με αναπηρία,
  • την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27), στην οποία ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,
  • καθώς και το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027), σύμφωνα με το οποίο: «[…] Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, καθώς και κατά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προ-ετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων. [..]».
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.