Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΣΑμεΑ και Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων

Πρωτόκολλο συνεργασίας με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Μαρία Συρεγγέλα υπέγραψαν την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, μεταξύ της Συνομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Πρωτόκολλο καθώς έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αμοιβαίας δυναμικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στα πλαίσια των δράσεων της ΓΓΔΟΠΙΦ, όπως έχουν αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, με στόχο την προαγωγή της ισότιμης και άνευ διακρίσεων συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία.

Ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη φιλοδοξεί να βοηθήσει να αρθεί η πολλαπλή διάκριση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία και οι γυναίκες σύζυγο - αδερφές - μητέρες ατόμων με αναπηρία: «Οι γυναίκες, ενστερνιζόμενες το κοινωνικό συμβόλαιο του φύλου, είναι εκείνες που αναλαμβάνουν την ευθύνη παροχής φροντίδας στα μέλη της οικογένειας με αναπηρία/χρόνια πάθηση (τέκνα, συντρόφους, αδέλφια, γονείς), γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη πιθανότητα να βιώσουν διάκριση λόγω σχέσης. Ειδικότερα, οι μητέρες ατόμων με αναπηρία συνιστούν μια ομάδα γυναικών που καλείται να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις σε πολλαπλά επίπεδα· παρ' όλα αυτά παραμένουν εν πολλοίς «αόρατες». Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά οι ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν μητέρες ατόμων με αναπηρία να ληφθούν υπόψη κατά τη στοχοθεσία και τον σχεδιασμό δράσεων σε όλα τα πεδία της πολιτικής (π.χ. οι μητέρες ατόμων με αναπηρία ως θύματα έμφυλης βίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μητέρων ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, κ.ο.κ.). ταυτόχρονα οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι γυναίκες με αναπηρία/χρόνια πάθηση δε συνιστούν μία ομοιογενή ομάδα. Πέρα από τον τύπο και τον βαθμό της αναπηρίας, δύνανται να διαφοροποιούνται μέσω της αλληλεπίδρασης πολλαπλών λόγων διάκρισης (εθνική ή εθνοτική καταγωγή, ηλικία, θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις, οικονομική κατάσταση, κ.ά.). Η ομοιογενοποίηση των γυναικών με αναπηρία/χρόνια πάθηση αποτελεί επίσης παράγοντα διάκρισης και είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε την αναγνώριση των διαφορετικών ιδιοτήτων που μπορεί να συνθέτουν την ταυτότητα των γυναικών με αναπηρία (γυναίκες πρόσφυγες με αναπηρία, μετανάστριες με αναπηρία, φυλακισμένες με αναπηρία κ.ο.κ.)».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα δήλωσε ότι «η καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων είναι προτεραιότητά μας. Προωθούμε δράσεις και πολιτικές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμβάλλουν στην ουσιαστική ισότητα, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας». Η κα Συρεγγέλα, αναφερόμενη στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την ΕΣΑμεΑ, τόνισε ότι «συνεχίζεται και ενισχύεται η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τη Συνομοσπονδία, καθώς οφείλουμε όλοι και όλες να άρουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο των φύλων που υπάρχουν ακόμη και σήμερα στην ελληνική κοινωνία».

Το αντικείμενο της συνεργασίας

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού, συμφωνήθηκε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναπτύξουν συστηματική συνεργασία στα πλαίσια των έργων και των δράσεων της ΓΓΔΟΠΙΦ που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2020-2023 καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, ανταλλάσσοντας και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία τους, και εφαρμόζοντας μια στρατηγική «διπλής κατεύθυνσης», η οποία συνίσταται:

α) στην προώθηση της οριζόντιας ενσωμάτωσης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές και δράσεις για το φύλο, καθώς και της οριζόντιας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και δράσεις για την αναπηρία,

β) στην ανάπτυξη συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια υλοποίησης από την Γεν. Γραμματεία των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2020-2023 και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025,

γ)στην αποτύπωση της κατάστασης των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και των μητέρων ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, μέσω ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, σε εθνικό επίπεδο και στην εν γένει διεξαγωγή ερευνών για την κατάσταση της ομάδας στόχου μέσω του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ),

δ) στην αμοιβαία ενημέρωση αναφορικά με πολιτικές, σχέδια δράσης κ.ο.κ. που δύνανται να επηρεάζουν την ομάδα στόχου και τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ώστε, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και της υποβολής σχετικών προτάσεων, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των υπό διαμόρφωση πολιτικών/δράσεων για την ομάδα στόχου,

ε) στον σχεδιασμό και υλοποίηση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, παρεμβάσεων που στοχεύουν στις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, στις γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες, μετανάστριες και αιτούσες άσυλο με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις που διαβιούν σε ιδρύματα, στις φυλακισμένες με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, στις ηλικιωμένες με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις,

στ) στην προώθηση της συνεργασίας, σε όλη την Επικράτεια, μεταξύ των δευτεροβάθμιων/πρωτοβάθμιων φορέων-μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Δομών του δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και των πολλαπλών και διατομεακών διακρίσεων που αυτές υφίστανται,

ζ) στη συνεργασία ανάμεσα στο Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ, στο Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και στο Ινστιτούτο, με στόχο την προώθηση της έρευνας σε θέματα φύλου και αναπηρίας, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την εκπόνηση δεικτών που αφορούν τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις, τις μητέρες ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις καθώς και εν γένει τις/τους φροντιστές/ιες ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.

η) στη διεξαγωγή εκστρατειών δημόσιας ευαισθητοποίησης για την άρση των στερεοτύπων/προκαταλήψεων για το φύλο και την αναπηρία και την προώθηση θεμάτων που συνδέονται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις αλλά και την πρόληψη, αναγνώριση και αναφορά περιστατικών έμφυλης βίας, καθώς και στην διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία/ χρόνιες παθήσεις, των οικογενειών τους και των φροντιστών τους σχετικά με τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα τους, την πρόληψη, αναγνώριση και αναφορά περιστατικών έμφυλης βίας και τις υφιστάμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες,

θ) στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων για θέματα που αφορούν το φύλο και την αναπηρία και την κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού, των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχολόγων, του προσωπικού των δομών της ΓΓΔΟΠΙΦ και της αστυνομίας για τις μεθόδους αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.